Terapia pedagogiczna
 Strona główna

 

Celem terapii jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju umysłowego i społecznego dzieciom z parcjalnymi zaburzeniami i dysharmonijnym rozwojem funkcji poznawczych i psychomotorycznych na miarę ich możliwości. Dlatego też dążeniem terapii jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń.
Celem długoterminowym terapii jest redukowanie i kompensowanie niepowodzeń szkolnych poprzez realizowanie celów krótkoterminowych :
- umiejętność pisania liter prawidłowo je łącząc w wyrazie
- zwiększenie tempa pisania (czytelnego)
- zwiększenie wskaźnika koncentracji
- czytanie większej ilości wyrazów na minutę
- wydłużanie czasu skupienia uwagi na wykonywanym zadaniu.
- zmniejsza nacisk długopisu podczas pisania
- mniejszy tonus mięśniowy
- płynnie pisze łącząc litery
- poszerza zakres pamięci świeżej i trwałej
- usprawnianie manualne poprzez prace plastyczne, origami, itp.
- Wykonywanie operacji matematycznych w pamięci
We wstępnym etapie terapii przyjmę model stymulująco –ochronny, którego punktem wyjścia jest diagnoza pozytywna. Zakłada ona rozpoznanie mocnych stron dziecka, celem budowania wiary we własne możliwości oraz kształtowania kompetencji , że wie, umie i potrafi.

Wstępny etap terapii ma na celu przede wszystkim nawiązanie kontaktu między terapeutą a dzieckiem, ustalenie zasad współpracy, przeprowadzanie ćwiczeń z zakresu grafomotoryki na materiale bezliterowym, przeprowadzenie testu czytania wg Konopnickiego oraz wdrażanie do pewnego schematu jednostki zajęciowej, co umożliwia budowanie poczucia bezpieczeństwa (przewidywalna kolejności ćwiczeń) u dzieci. To pozwala na wzrost poczucia własnej wartości u dziecka i nabrania wiary we własne możliwości. W etapie właściwym dzieci będą realizowały ćwiczenia zawarte w programie indywidualnie dostosowanym, na podstawie opinii z PPP oraz obserwacji wychowawcy, do ich możliwości. Program zakłada stymulowanie rozwoju dziecka w obszarze jego dysfunkcji, a jego celem jest osiągnięcie przez nie sukcesu szkolnego.
Zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzą panie Agnieszka Gierłowska i Małgorzata Wojciechowska

METODY STOSOWANE NA ZAJĘCIACH KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH
• Treningowa Metoda Czytania (sylabowa) Barbary Zakrzewskiej
• Metoda 18 struktur wyrazowych
• Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona
• Muzykoterapia
• Bajkoterapia (elementy biblioterapii)
• Origami
• Różnorodne techniki plastyczne
• Gry matematyczne
• Elementy arteterapii
Dzieci objęte programem terapii pedagogicznej wykazują:
- zaburzenia percepcji wzrokowej
- zaburzenia percepcji słuchowej
- opóźnienia i zakłócenia rozwoju ruchowego, w tym procesu lateralizacji
- zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych
- zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
- zaburzenia manualno-grafomotoryczne
- specyficzne trudności matematyczne
- specyficzne trudności czytania i pisania

Założenia terapii pedagogicznej w klasach 1-3

„Ćwiczenia z nauczycielem utrwalają w umyśle dziecka pewne nawyki, schematy oraz działania, z których dziecko może samodzielnie korzystać.”

Celem programu jest jak najwcześniejsze rozpoznanie i diagnoza psychologiczno – pedagogiczna oraz następująca po tym opieka nad uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz stworzenie im możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Dlatego też dążeniem terapii jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, jak również eliminowanie niepowodzeń.
Celem długoterminowym terapii jest redukowanie i kompensowanie niepowodzeń szkolnych poprzez realizowanie celów krótkoterminowych:
- stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych
- eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich konsekwencji
- wzmacnianie wiary w możliwości i wartości człowieka
- prowokowanie do podjęcia aktywności własnej
- usprawnianie techniki czytania oraz czytanie ze zrozumieniem
- poszerzanie zakresu pamięci świeżej i trwałej
-wykonywanie operacji pamięciowych na liczbach całkowitych,
Wstępny etap terapii ma na celu nawiązanie kontaktu między terapeutą a dzieckiem, ustalenie zasad współpracy, przeprowadzanie ćwiczeń z zakresu grafomotoryki na materiale bezliterowym, przeprowadzenie testu czytania oraz wdrażanie do pewnego schematu jednostki zajęciowej, co umożliwia budowanie poczucia bezpieczeństwa u dzieci. To pozwala na wzrost poczucia własnej wartości u dziecka i nabrania wiary we własne możliwości.
W etapie właściwym uczniowie będą realizowali ćwiczenia zawarte w indywidualnie dostosowanym programie skonstruowanym na podstawie diagnozy PPP oraz obserwacji wychowawcy. Program zakłada stymulowanie rozwoju dziecka w obszarze jego dysfunkcji, a jego celem jest osiągnięcie przez nie sukcesu szkolnego.


Dzieci objęte programem terapii pedagogicznej wykazują:
- zaburzenia percepcji wzrokowej
- zaburzenia percepcji słuchowej
-opóźnienia lub zakłócenia rozwoju ruchowego, w tym procesu lateralizacji
- zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych
- zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
- zaburzenia manualno-grafomotoryczne
- specyficzne trudności matematyczne
- specyficzne trudności czytania i pisania
- zaburzenia koncentracji
- nadpobudliwość psychoruchową

METODY STOSOWANE NA ZAJĘCIACH TERAPII PEDAGOGICZNEJ

- treningowa metoda czytania –sylabowa wg Zakrzewskiej
-metoda 18 struktur wyrazowych (Kujawa, Kurzyna)
- elementy kinezjologii edukacyjnej
- muzykoterapia
- gry matematyczne
- gry edukacyjne
- wykorzystanie programów komputerowych : Dyslektyk II, Sposób na dysleksję, Dysortografia, Matma jest super, Matematyka Szkoła Przyszłości, Umiem czytać.
- bajkoterapia
- różnorodne techniki plastyczne
- elementy arteterapii
- origami płaskie, przestrzenne, kółeczka.

Założenia terapii pedagogicznej w klasach 4-6

Celem programu jest jak najwcześniejsze rozpoznanie i diagnoza psychologiczno – pedagogiczna oraz następująca po tym opieka nad uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz stworzenie im możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Dlatego też dążeniem terapii jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, jak również eliminowanie niepowodzeń.
Celem długoterminowym terapii jest redukowanie i kompensowanie niepowodzeń szkolnych poprzez realizowanie celów krótkoterminowych:
- stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych
- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów
- eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich konsekwencji
- wzmacnianie wiary w możliwości i wartości człowieka
- kreowanie pozytywnego myślenia umożliwiającego stawianie czoła przeciwnościom
- prowokowanie do podjęcia aktywności własnej
- usprawnianie techniki czytania oraz czytanie ze zrozumieniem
- poszerzanie zakresu pamięci świeżej i trwałej
-wykonywanie operacji pamięciowych na liczbach całkowitych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Wstępny etap terapii ma na celu nawiązanie kontaktu między terapeutą a dzieckiem, ustalenie zasad współpracy, przeprowadzanie ćwiczeń z zakresu grafomotoryki na materiale bezliterowym, przeprowadzenie testu czytania oraz wdrażanie do pewnego schematu jednostki zajęciowej, co umożliwia budowanie poczucia bezpieczeństwa u dzieci. To pozwala na wzrost poczucia własnej wartości u dziecka i nabrania wiary we własne możliwości.
W etapie właściwym uczniowie będą realizowali ćwiczenia zawarte w indywidualnie dostosowanym programie skonstruowanym na podstawie diagnozy PPP oraz obserwacji wychowawcy. Program zakłada stymulowanie rozwoju dziecka w obszarze jego dysfunkcji, a jego celem jest osiągnięcie przez nie sukcesu szkolnego.

Dzieci objęte programem terapii pedagogicznej wykazują:
- zaburzenia percepcji wzrokowej
- zaburzenia percepcji słuchowej
-opóźnienia lub zakłócenia rozwoju ruchowego, w tym procesu lateralizacji
- zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych
- zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
- zaburzenia manualno-grafomotoryczne
- specyficzne trudności matematyczne
- specyficzne trudności czytania i pisania
- zaburzenia koncentracji
- nadpobudliwość psychoruchową
- dysleksję, dysgrafię, dysortografię.

METODY STOSOWANE NA ZAJĘCIACH TERAPII PEDAGOGICZNEJ
- treningowa metoda czytania –sylabowa wg Zakrzewskiej
-metoda 18 struktur wyrazowych (Kujawa, Kurzyna)
- elementy kinezjologii edukacyjnej
- muzykoterapia
- gry matematyczne
- gry edukacyjne
- mnemotechniki (ŁMS, ZMP)
-trening czytania
-ćwiczenia ortograficzne ( Saduś)
- nauka żonglowania
- wykorzystanie programów komputerowych : Dyslektyk II, Dysortografia, Matma jest super

W ramach zajęć terapii pedagogicznej ( korekcyjno-kompensacyjnych) w naszej szkole od 2013 roku jest realizowany program ORTOGRAFITTI. Pani Agnieszka Gierłowska uzyskała kwalifikacje Trenera Metody ORTOGRAFITTI i 4 zespoły terapeutyczne ( klas IV-VI) pracują tą metodą. Co roku dzieci realizujące ten program otrzymują od wydawnictwa OPERON dyplomy.
Ortograffiti – metoda stosowana w tysiącach szkół w całej Polsce! Skuteczność potwierdzona w praktyce.
Założenie metody – pokonać trudności w czytaniu i pisaniu w każdym wieku i na każdym etapie edukacyjnym.
Cel metody – osiągnąć efekty w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Istota metody – zapewnić skuteczność poprzez wykorzystanie profesjonalnych narzędzi pracy.
10 lat Ortograffiti – poznaj historię i ewolucję oryginalnej metody.
Na czym polega specyfika Metody Ortograffiti w klasach I-III?
W edukacji wczesnoszkolnej warunkiem postępów w nauce jest odpowiedni rozwój emocjonalno-społeczny dziecka i jego motywacja. Chodzi o to, by dziecko chciało pracować i podejmować wyzwania. Metoda Ortograffiti z Bratkiem została pomyślana i przygotowana właśnie tak, by zachęcała dzieci do pracy. Dziecko pracujące Metodą Ortograffiti nie tylko będzie lepiej czytało i pisało, ale także jego rozwój emocjonalno-społeczny będzie wciąż stymulowany.
Metoda Ortograffiti w edukacji wczesnoszkolnej prezentuje ujęcie objawowe, czyli koncentruje się na objawach trudności, a nie na ich przyczynach. W praktyce oznacza to, że:
• jest odpowiednia dla każdego dziecka z trudnościami, bez względu na przyczynę tych trudności,
• koncentruje się na optymalnym wykorzystaniu potencjału uczniów,
• rozwija umiejętność czytania i pisania, a jednocześnie rozbudza gotowość i motywację do uczenia się,
• uczy sposobów kompensowania trudności
Na czym polega specyfika Metody Ortograffiti w klasach IV-VI?
Symptomy dysleksji zmieniają się w zależności od wieku ucznia i rodzaju zadań. Niektóre z objawów ustępują, inne przybierają zmienioną formę. Na drugim etapie edukacji uczniowie rzadziej mają trudności z techniką czytania, pozostaje natomiast wolne tempo. Częściej pojawiają się trudności z rozumieniem czytanego tekstu. Zbytnia koncentracja na jakości czytania oraz coraz dłuższe i bardziej skomplikowane teksty utrudniają rozumienie czytanej treści. W pisaniu błędy specyficzne występują już rzadziej, natomiast błędy typowo ortograficzne, mimo znajomości reguł pisowni, są nadal widoczne. Trudności dyslektyczne zaczynają się też ujawniać w nauce takich przedmiotów, jak przyroda, matematyka, historia, języki obce, muzyka.
Ortograffiti. Czytam, rozumiem, piszę
W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby uczniów klas IV–VI Metoda Ortograffiti, oprócz stymulowania funkcji poznawczych ważnych w nauce czytania i pisania, koncentruje się na:
• - przypomnieniu i utrwaleniu zasad ortograficznych,
• - kształceniu i sprawdzeniu umiejętności czytania ze zrozumieniem,
• - rozwijaniu form wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Ortograffiti. Matematyka bez trudności dla klas IV-VI
Metoda Ortograffiti może być stosowana także do rozwijania umiejętności matematycznych u uczniów z trudnościami. Ogromne znaczenie ma przełamywanie zniechęcenia uczniów, wywołanego dotychczasowymi niepowodzeniami. Jak zachęcić ucznia do nauki matematyki? Jak przekonać dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki, że czas spędzony na nauce może być czasem ciekawym? Zestaw materiałów z serii Matematyka bez trudności daje odpowiedzi na te pytania.
Ortograffiti. Od dysgrafii do kaligrafii dla klas IV-VI
Na tym etapie edukacji wciąż istotnym obszarem oddziaływania Metody Ortograffiti pozostaje poziom graficzny pisma. Dodatkowej stymulacji wymagają szczególnie uczniowie ze stwierdzoną dysgrafią. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie nowego kroju pisma, innego niż proponowany dotąd w edukacji wczesnoszkolnej.


Zapraszamy na stronę: ortograffiti.pl

 

                                                                               Opr. Agnieszka Gierłowska


 

Strona główna | Aktualności | Dokumenty | Historia szkoły | Nauczyciele | Promocja zdrowia | Rada Uczniowska | Koła i organizacje | UKS | Sport | Projekty | Izba Pamięci